Optocht regelement

 • HET IS NIET TOEGESTAAN OM PERSONEN BUITEN DE OPTOCHT TE VERVOEREN IN EEN WAGEN / VOERTUIG WELKE NIET WETTELIJK VOOR PERSONEN VERVOER BEDOELD IS.
 • De optocht dient zoveel mogelijk een geheel te vormen; de aanwijzingen van optochtcommissarissen dienen daarom ten allen tijde te worden opgevolgd.
 • Uit veiligheidsoverwegingen mag door personen beneden de leeftijd van 18 jaar in of bij de optocht geen alcoholhoudende drank worden genuttigd.
 • Kennelijk dronken personen zullen door de optochtcommissarissen uit de optocht worden verwijderd.
 • Het is voor bestuurders van de meerijdende voertuigen verboden om alcoholhoudende drank te nuttigen.
 • Voor iedere bestuurder van een gemotoriseerd voertuig gelden de wettelijke verplichtingen van de W.V.W.
 • Indien in de optocht een zogenaamd confettikanon wordt meegevoerd, dient bij het schieten daarmee voorkomen te worden dat letsel of schade wordt toegebracht aan personen of goederen. Hiervoor is ten allen tijd een vergunning vereist van de Provincie Limburg.
 • In de stoet meetrekkende voertuigen moeten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en indien het motorrijtuigen betreft, dient een verzekering overeenkomstig de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen te zijn afgesloten, anders gezegd: een WA-verzekering alsmede een APK-keuring zijn verplicht!
 • Het strooien van versnaperingen en dergelijke dient zo danig te geschieden dat daardoor geen letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen.
 • Kartonnen dozen en ander verpakkingsmateriaal kunnen aan het einde van de optochtroute in een daar voorbestemde containers worden gedeponeerd.
 • De draaiende delen van voertuigen van waaruit of waar vanaf versnaperingen en dergelijke worden gestrooid, dienen voldoende afgeschermd te worden met kappen of beugels ter voorkoming van aanraking van deze delen met kinderen.
 • Deelnemende voertuigen, c.q. door voertuigen voortbewogen aanhangwagens, mogen alleen via een veilig gelegen in- of opgang kunnen worden bereikt. Het is ten strengste verboden een in- of opgang te hebben tussen het trekkend voertuig en de aanhangwagen.
 • Een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder, schuim of CO2 ) moet aanwezig zijn in de nabijheid van ieder stroomaggregaat.
 • De opslag van reservebrandstof ten behoeve van een stroomaggregaat mag alleen in stalen jerrycans gebeuren.
 • Het is ten strengste verboden om tijdens de optocht open vuur,fakkels, lampionnen, vuurwerk of een hout barbecue mee te voeren.
 • Grote carnavalswagens dienen te worden begeleid door minimaal 2 herkenbare personen.
 • Men is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden.
 • Het geluidsniveau van de meegevoerde muziek mag de 85 dB niet overschrijden.
 • Aanwijzingen van de optochtcommissarissen dienen stipt te worden opgevolgd.
 • Indien u de optocht niet uitloopt/uitrijdt, komt u niet in aanmerking voor een prijs.
 • Grievende en/of kwetsende zaken/teksten worden van deelname uitgesloten!
 • Deelnemers die zich niet aan deze regel houden, zullen van(verdere) deelname worden uitgesloten.
 • Deelname aan de optocht is alleen mogelijk indien het aanspreekpunt voor de groep dit reglement voor akkoord heeft ondertekend.
 • Hij/zij die dit reglement ondertekent is aanspreekpunt voor het Optochtcomite en is verantwoordelijk voor de naleving door de groep van dit reglement
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,beslist het bestuur van de stichting Overkoepelend Orgaan Carnavalsverenigingen Ubach over Worms